Thứ Hai, 29 Tháng Năm 2023

Cơ cấu tổ chức

Nhân sự:

  Số người
Tổng số 66
Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ 04
Thạc sỹ 31
Kỹ sư 28
Kỹ thuật, nhân viên khác 03